Извршен одбор

м-р Розита Петринска-Лабудовиќ

Експертска област: проектен менаџмент, образование, култура, подигнување на јавната свест.

CV

м-р Димитар Лабудовиќ

Експертска област: спорт, политички науки, дисеминација.

CV

м-р Милица Тимчевска

Експертска област: образовен менаџмент, интеретничка интеграција во образованието, ученици со посебни потреби.

CV

Катерина Туфа

Експертска област: средно образование, бизнис менаџмент, маркетинг.

CV

д-р Маре Србиновска

Експертска област: високо образование, меѓународни проекти, работа со млади.

CV