Оперативен тим

м-р Розита Петринска-Лабудовиќ

Експертска област: проектен менаџмент, образование, култура, подигнување на јавната свест.

CV

м-р Катерина Тодорова

Експертска област: психологија, детска психологија, рана интервенција, аутизам и советување.

CV

м-р Димитар Лабудовиќ

Експертска област: спорт, политички науки, дисеминација.

CV

д-р Александра Димова, доктор на медицина

Експертска област: психијатрија, медицина, рана интервенција.

CV

Наташа Гиевска, доктор на медицина

Експертска област: медицина, семејна медицина

CV

д-р Маре Србиновска

Експертска област: високо образование, меѓународни проекти, работа со млади.

CV

м-р Милица Тимчевска

Експертска област: образовен менаџмент, интеретничка интеграција во образованието, ученици со посебни потреби.

CV

Катерина Туфа

Експертска област: средно образование, бизнис менаџмент, маркетинг.

CV

м-р Валентина Арсиќ

Експертска област: средно образование, образование во билингвални групи, мултуиетничка интеграција во образование.

CV

Христина Миленковска

Експертска област: предучилишно воспитание, одделенска настава.

CV

м-р Александра Арсовска

Експертска област: средно образование, мултиетничка интеграција во образованието, формативно оценување

CV