• Кои сме ние

    Здружението за унапредување на образованието, културата и спортот ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СИТЕ Скопје е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања во насока на унапредување на образованието, културата и спортот на територијата на Северна Македонија и пошироко. Седиштето на Здружението е лоцирано во општина Центар, Скопје.