Оваа обука ќе Ви помогне да се информирате за употребата на Меѓународната класификација на функционалностите (МКФ), главно во областа на инклузивните градинки, раната интервенција кај децата и педијатриската грижа. Изберете еден од јазиците (англиски, француски, хрватски, турски и германски) и логирајте се како гостин.
Во рамките на овој онлајн курс, можете да научите за основните инклузивни барања во областа на новите попречености (предвремено родени деца, фетален алкохолен синдром, аутизам, АДХД, приврзаност и сл.) Употребете ја нашата мапа за да лоцирате (државни) инклузивни градинки во Република Северна Македонија. На овој линк ќе најдете платформа за учење за професионалци која зборува за онлајн алатки за планирање, оценување, документирање и евалуација на процесите за поддршка. Линкот ќе ве одведе до проекти на ЕУ од областа

„Образование за сите“ отвора дискусија на темата разновидност, односно за потребата да се размислува за категориите на разновидноста. За да ја разбереме што претставува разновидноста, ви претставуваме еден текст на оваа тема од проф. д-р Манфред Претис (2014), меѓународен експерт во областа.

Можеме да претставиме градинка со 5 групи од по 20 деца (види Baierl & Kaindl, 2011), што значи приближно со 100 деца. 11 од секои 100 деца се родени надвор од нивниот оригинален контекст на живот и имаат искуство со миграција или миграциско потекло. 11 од секои 100 деца се веројатно предвремено родени (Kohlhauser et al., 2000). 7 од секои 100 деца живеат во сиромаштија или во животни услови во кои се изложени на ризик од сиромаштија. 3 од секои 100 деца покажуваат значителни проблеми со говорот. 3 од секои 100 деца покажуваат во определена форма значителни развојни проблеми (во смисла на попреченост или ризик од попреченост) во однос на учењето, движењето или сетилната перцепција. 3-4 од секои 100 деца во нашата градинка веројатно ќе имаат дијагноза АДХД за време на запишувањето во училиште. 1 дете од 100 деца ќе биде изложено на големи социјални ризици со што е изложен на ризик од попреченост (Trost 1991). 4 од секои 100 деца во групата се многу талентирани. Сума: ~40% (види исто така Schlack et al. 2008 во германската студија KIGGS). Разновидноста не е исклучок, туку правило.